Facebook
Paskambink ir suformuok
užklausą telefonu:
+370 677 53993

Miškotvarkos projektas – svarbus miško savininko dokumentas

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, norėdamas atlikti miško kirtimus didesniame nei 3 ha plote, miško savininkas privalo turėti vidinės miškotvarkos projektą. Šiame dokumente pateikiama išsami informacija apie miško valdą bei numatomi būtini ar galimi miško savininko veiksmai, t.y. miško kirtimas, retinimas, atkūrimas bei kiti reikalavimai. Šio dokumento Jums gali prireikti ne tik miško tvarkymui, bet ir gauti ES paramą ar kompensaciją už aplinkosauginius apribojimus.

Kas sudaro miškotvarkos projektą?

Miškotvarkos projektas - tai ypač svarbus dokumentas, pagal kurį miško savininkas gali tiksliai sužinoti turimo miško vertę: stataus miško tūrį, medynų sudėtį, medžių amžių, gamtosaugos apribojimus ir kt.

Miškotvarkos projektą sudaro inventorizacinė dalis (valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais ir valdos miško sklypų charakteristika pagal miškų inventorizacijos duomenis ), taip pat miško kirtimų, atkūrimo darbų dalys bei privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai. Taipogi į miškotvarkos projektą įsegamos valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos, gali būti pridedamas kraštovaizdžio formavimo projektas ar kita užsakovo pageidavimu projekto autoriaus parengta medžiaga.

Miškų įstatymas numato, kad miškotvarkos projektas turi būti rengiamas visoms privačioms miško valdoms, išskyrus žemiau nurodytus atvejus. Nuosavybė turi būti įregistruota Registrų centre. Savininkas turi turėti šiuos dokumentus: valdos planą ir valdos registravimo pažymėjimą. Nepriklausomai nuo to, kokią miško dalį sudaro brandūs ar jauni medynai, miškotvarkos projektas rengiamas visai savininko turimai miško valdai. Miškotvarkos projektai mažesnėms nei 10 ha valdoms yra rengiami 20-čiai metų, o kurių plotas didesnis nei 10 ha – 10-čiai metų.

Kada galima vykdyti miško darbus be miškotvarkos projekto?

Jei miško valdos plotas neviršija 3 ha, miško savininkas gali pasirinkti ūkininkauti supaprastinta tvarka. Taip pat miško savininkai gali vykdyti pagrindinius darbus be miškotvarkos projekto:

– III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus;

– III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais;

– kirtimus IV B grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantaciniuose) miškuose.

Jei tokio miško savininkas nusprendžia vykdyti plynąjį kirtimą, leidimą jis gali gauti pateikęs kertamos biržės atrėžimo brėžinį ir taškavimo lapą, kuris naudojamas kirstinių medžių tūriui apskaičiuoti ir, žinoma, nepamiršti želdinimo objekto. Tuo tarpu, jei sprendžiama apie einamąjį paprastą kirtimą, tuomet užteks tik taškavimo lapo. Jei kirtimų vykdymo plotas nesutampa su valdos ribomis, tuomet dar reiks pasirūpinti biržės atrėžimo brėžiniu.

Kada galima tikslinti galiojantį miškotvarkos projektą?

Jei projekto galiojimo laikotarpiu sugriežtinami teisės aktų reikalavimai, leidimai kirtimams išduodami vadovaujantis galiojančiu vidinės miškotvarkos projektu, nebent už naujai įvestus ūkinės veiklos apribojimus miško savininkui yra sumokama kompensacija. Jei teisės aktai sušvelninami, ar iškyla būtinybė – galiojantį projektą galima (tenka) tikslinti. Tuomet iš naujo taikomos visos projekto derinimo procedūros.

Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti tikslinami, kai, pavyzdžiui, dėl stichinės nelaimės padarinių privalu tikslinti suprojektuotas ūkines priemones, kuomet pakeičiami ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai arba nustatyta tvarka pakeičiamas miškų priskyrimas miškų grupėms; kai reikia papildomai suprojektuoti (ar patikslinti) priemones, kurioms įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos parama; kuomet nustatyta tvarka pakeičiamas miško valdos plotas arba jos ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima.

Taigi, turėdami parengtą miškotvarkos projektą, galėsite spręsti apie savo miško valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus bei kitas priemones. Racionaliai ūkininkaudami sulauksite maksimalios tiek ekonominės, tiek aplinkosauginės naudos. Svarbu paminėti, kad miškotvarkos projekte pateiktos rekomendacijos nėra patariamojo pobūdžio, tad savininkas turi privalomai jomis vadovautis, pavyzdžiui, atsodinti mišką po kirtimo.

Miškotvarkos projekto kaina priklauso nuo sklypo ploto, inventorizacijos darbų sudėtingumo ir ūkinių priemonių projektavimo sudėtingumo.

Naujienos